ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
20

• หญิง
38

รวม
58


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการขาย-การตลาด
2

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
17

• งานอาคารสถานที่
13

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานปกครองหัวหน้างานนายสมเพชร ทิศตุ้ย
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางสาวสิริกานดา ชนะชัย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงานนางสาวบงกช ศรีภิรมย์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัยยันต์ คีรี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสาวศุภนภา สิมะพรชัย
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสาวมลฤดี ศรีรักษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาววรดา เดชพรหม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวพรสุดา บุญส่ง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายธนกฤต วรภัคปรีดากุล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวศุพรนัน อาดำ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสาวนลินี เขตรเขื่อน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายสันติพัฒน์ เมืองนกเอี้ยง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายทศพล เปรมกมล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง