ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
23

• หญิง
36

รวม
60


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
17


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการขาย-การตลาด
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
3

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
20

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
17

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
14

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานปกครอง



หัวหน้างาน



นายสมเพชร ทิศตุ้ย
หัวหน้างาน งานปกครอง




เจ้าหน้าที่



นายวรินทร์ทร ฉากครบุรี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวสิริกานดา ชนะชัย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง




ผู้ช่วยงาน



นางสาวบงกช ศรีภิรมย์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายกัมพล เกื้อกูล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ



นายชัยยันต์ คีรี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ



นางสาวธัญณิช ทองสีอ่อน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ



นางสาวศุภนภา สิมะพรชัย
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ



นางสาวมลฤดี ศรีรักษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ



นางสาวอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ



นายวัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัย
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู



นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง



นางสาวพรสุดา บุญส่ง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย



นายธนกฤต วรภัคปรีดากุล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย