ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
20

• หญิง
38

รวม
58


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการขาย-การตลาด
2

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
17

• งานอาคารสถานที่
13

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานอาคารสถานที่หัวหน้างานนายธนกฤต วรภัคปรีดากุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นายสมเนตร บุญร่วม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอัฐญา ปทุมวัน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวรินทร์ทร ฉากครบุรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงานนายชัยยันต์ คีรี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสมเพชร ทิศตุ้ย
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายธนากร ดีอุ่น
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาววรดา เดชพรหม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนางสาวศุพรนัน อาดำ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนายกิตติคม มณีฉาย
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนายสันติพัฒน์ เมืองนกเอี้ยง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนายทศพล เปรมกมล
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่