ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
19

• หญิง
35

รวม
57


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการขาย-การตลาด
2

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
17

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
18

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
24

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานพัสดุหัวหน้างานนายธนกฤต วรภัคปรีดากุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวอัฐญา ปทุมวัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายวรินทร์ทร ฉากครบุรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงานนายชัยยันต์ คีรี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนางสาวมลฤดี ศรีรักษา
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายวัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัย
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูนางสาววรดา เดชพรหม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวพรสุดา บุญส่ง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวปานัสดา ดีดพิณ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวศุพรนัน อาดำ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูนางสาวนลินี เขตรเขื่อน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาววันเพ็ญ จันทร์คง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนายสันติพัฒน์ เมืองนกเอี้ยง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนายทศพล เปรมกมล
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย