ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
19

• หญิง
35

รวม
57


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการขาย-การตลาด
2

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
17

• งานอาคารสถานที่
16

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
18

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสาวอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนางสิริพรรณ กันมาเวียง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวปานัสดา ดีดพิณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวนันทรัตน์ ไชยบัญดิษฐ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางภัทรวดี พุทธโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทศพล เปรมกมล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางจุฬาลักษณ์ สุขรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวจริยา ยศอิ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสาวณัฐณิชา กุญชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.AVENTURA ARNIE CAYAO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์